HRF HYViS Förening för hörselskadade i yrkesverksam ålder i Stockholms län

Du är inte ensam
I Sverige finns ca 600 000 hörsel­ska­da­de i yrkesverksam ålder (16-64 år, SCB 2004). En del av oss har en med­född hörselskada. Andra har hör­sel­skador som uppstått genom sjukdom eller yttre våld mot örat, skadan kan orsakats av buller eller uppkommit med stigande ålder. Det finns flera tänkbara orsaker till hörselskador.

Hörselskadades intressegrupp för medlemmar i yrkesverksam ålder i Stockholms län bildades 1988 och blev en egen läns­för­­ening 1999 med namnet HRF HYViS; Förening för hör­sel­ska­da­de i yrkesverksam ålder i Stockholms län. I dagligt tal HYViS!
Vår styrelse ska tillvarata frågor som speciellt rör oss i yrkes­verk­­sam ålder: arbetsmark­nad/­ar­bets­miljö, vuxenutbildning samt hör­­sel­frågor i allmänhet. Vi arrangerar också sam­man­koms­ter som föreläsningar, studiebesök, pubaftnar, fester och resor.


Inom HYViS finns också en grupp som kallar sig SHIBA99 (Svens­ka Hörselskadade med In­vand­rarbakgrund). Gruppen bil­da­des 1999 och vill vara ett forum för hör­sel­skadade med invand­rarbakgrund.

Som medlem
Som medlem i HYViS får du tidningen DistriktsNytt där du bl a får information om vad som händer inom HYVIS men även annan information som gäller hela distriktet/länet. DistriktsNytt förmedlar diverse som rör oss hörselskadade t ex hjälpmedel eller situationen inom hör­­sel­vår­den.

Som medlem får du också tidningen Auris som är  rikstäckande och tar upp hörselfrågor, forsk­ning mm. Auris går ut till alla HRF-med­lemmar i hela Sverige.